Sunny Tours Hatyai บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
bus

 

 

 

 

icon บริการรับทำวีซ่า
วีซ่าประเทศ : ญี่ปุ่น
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
วีซ่าประเทศ : ไต้หวัน
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
วีซ่าประเทศ : นิวซีแลนด์
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
วีซ่าประเทศ : ฝรั่งเศส
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว        

วีซ่าประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าประเทศ : ออสเตรเลีย
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าประเทศ : อินเดีย
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
วีซ่าประเทศ : ตุรกี
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว 

วีซ่าประเทศ : พม่า
ประเภท : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

 

หมายเหตุ
    + บริษัทรับยื่นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
    + บริษัทรับยื่นวีซ่าเฉพาะหนังสือเดินทางสัญชาติไทย

 

 

 กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

 
iconพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
Korea Brazil Argentina Chile Peru
เกาหลีใต้ บราซิล

อาร์เจนติน่า

ชิลี เปรู
         
iconพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
Mongolia Russia Brunei Maldives Laos
มองโกเลีย รัสเซีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ ลาว
South-Africa Macau Vietnam Hong-Kong Malaysia
แอฟริกาใต้ มาเก๊า เวียดนาม ฮ่องกง มาเลเซีย
Singapore        
สิงคโปร์        
         
iconพำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
    Philippines    
    ฟิลิปปินส์    
         
iconพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  Brunei Bahrain Iran  
  บรูไน บาท์เรน อิหร่าน  
         

 

 

 

 

บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7435-4444 , 0-7435-4555   โทรสาร 0-7423-7487 , 0-7435-5090
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023
Copyright ©2006 SUNNY TOURS Co.,Ltd. All rights reserved
Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by ME-FI dot com